• Ελληνικά
 • English
 • Ελληνικά
 • English
 • MENU
  SHOW MENU
 • Ελληνικά
 • English
 • Ελληνικά

  Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που ο άνθρωπος ως ενήλικας λαμβάνει νέα γνώση αλλά και το πώς μπορεί να κινητοποιηθεί για να οδηγηθεί στην σταδιακή αλλαγή του, στη «The Training Thinking» έχουμε επιλέξει να σας προσφέρουμε τις εξής Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις* οι οποίες αποτελούν το The Blended Training Thinking.

  Regular Training Approach:

  «The Habit Training Thinking» που εδραιώνει τη συχνότητα της εκπαίδευσης. Συνδυάζει συχνές τακτικές συναντήσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν τη νέα γνώση, αναπτύσουν τις νέες δεξιότητες και επιπλέον έχουν στην διάθεσή τους ένα χρονικό διάστημα για εφαρμογή αυτών μέχρι την επόμενη συνάντηση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνεχής επανάληψη της διεργασίας που περιγράφεται στον Κύκλο Μάθησης του David Kolb που σε βάθος χρόνου παρατηρείται αλλαγή στην συμπεριφορά και τη στάση που είναι και το ζητούμενο στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Tailor Made Trainings Approach

  «The Fixed Training Thinking» που συνίσταται σε άμεση ανάγκη ανάπτυξης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Μεμονωμένες μονοήμερες ή πολυήμερες συνεχείς εκπαιδεύσεις με συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης με απώτερο σκοπό τη βαθύτερη γνώση σε γνωστικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο επαγγελματία, όπως προϊόντικές εκπαιδεύσεις ή περιορισμένου περιεχομένου αντικείμενο.

  Workshop Training Approach

  «The Experiential Training Thinking» που ενδείκνυται σε εταιρικές εκδηλώσεις και συναντήσεις για την ενίσχυση δεξιοτήτων όπως πχ. η ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργατικότητας, διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων, παρακίνησης κ.α. Με βιωματικές ασκήσεις και διασκεδαστικές δραστηριότητες που ενεργοποιούν όλους τους εκπαιδευόμενους, στόχος είναι πχ. η ανάπτυξη της ομάδας και η εξέλιξη της εταιρείας.

  E-Learning Training Approach

  «The Distance Training Thinking» ενδείκνυται για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην εμπέδωση κυρίως γνώσεων και δεξιοτήτων. Σε συνδυασμό με τις παραπάνω Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις, μπορεί να ενισχύσει και να πολλαπλασιάσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Είναι ιδανική για πολύ μεγάλους πληθυσμούς και όταν η γεωγραφική διασπορά τους είναι μεγάλη.

  *Η επιλογή της Εκπαιδευτικής Προσέγγισης, της χρονικής συχνότητας και του πλήθους των εκπαιδεύσεων για κάθε ομάδα, βασίζεται σε κριτήρια όπως: στόχοι της εταιρείας, χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων, ανάγκες της ομάδας κλπ.